สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด  
 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด โดย คณะกรรมการพิจารณาผู้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก เข้าพิจารณา คำขอรับทุน เอกสารรายละเอียดต่าง ๆจากสมาชิกผู้ยื่นคำขอ ตามหลักเกณฑ์พิจารณา  และสหกรณ์ฯ จะประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการพิจ
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด โดย คณะกรรมการพิจารณาผู้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก เข้าพิจารณา คำขอรับทุน เอกสารรายละเอียดต่าง ๆจากสมาชิกผู้ยื่นคำขอ ตามหลักเกณฑ์พิจารณา และสหกรณ์ฯ จะประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการพิจ
 
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด จัดงานทำบุญครบรอบ 21 ปี วันก่อตั้งสหกรณ์ โดยมี นายสุขนันต์ ดาทอง ตำแหน่งประธานกรรมการ พร้อมทั้งกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมพิธีสงฆ์ ถวายเพลพระสงฆ์ 9 รูป ซ
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด จัดงานทำบุญครบรอบ 21 ปี วันก่อตั้งสหกรณ์ โดยมี นายสุขนันต์ ดาทอง ตำแหน่งประธานกรรมการ พร้อมทั้งกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมพิธีสงฆ์ ถวายเพลพระสงฆ์ 9 รูป ซ
นายปรีชา สมชอบ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด  และคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์  เป็นตัวแทนสหกรณ์และสมาคม  ร่วมแสดงความอาลัยให้แก่ครอบครัวนายสมชาย ทองนริ
นายปรีชา สมชอบ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ เป็นตัวแทนสหกรณ์และสมาคม ร่วมแสดงความอาลัยให้แก่ครอบครัวนายสมชาย ทองนริ
 
 
 เกี่ยวกับสหกรณ์
 วิสัยทัศน์สหกรณ์
 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 แผนการดำเนินงาน
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ผู้ตรวจสอบกิจการ
 คำสั่งสหกรณ์
 บริการของสหกรณ์
 
การเป็นสมาชิกสหกรณ์
วิธีคิดเงินปันผล
การถือหุ้นสหกรณ์
บัญชีธนาคารสหกรณ์
สวัสดิการสมาชิก
ข่าวเงินฝาก
อนุมัติเงินกู้
สวัสดิการสมาชิก
จำนวนสมาชิก
ยอดเงินฝากสหกรณ์
เอกสารการคำนวณกู้
ข่าวเงินกู้
เงินปันผลและเฉลี่ยคืน
วารสารสหกรณ์
ใบแจ้งหนี้
รายงานกิจการประจำปี
รายงานสถานะทางการเงิน
 ผลการดำเนินการ
  คณะกรรรมการ
  คณะอนุกรรมการ
  เจ้าหน้าที่
 
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ระเบียบ/ประกาศ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านพึงพอใจการบริการสหกรณ์ด้านใด
การเงิน
การบริการ
 
 
 
  3.235.173.74    
 
ระเบียบ/ประกาศ
______________________________________________________________________________________________
ระเบียบ/ประกาศ
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด

1.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยสมาชิกพ.ศ.2555 อ่านรายละเอียด

2.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยสมาชิกพ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2)  อ่านรายละเอียด
3.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับการทำงาน พ.ศ.2551  อ่านรายละเอียด
4.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการให้กู้เงินและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ 2558  อ่านรายละเอียด
5.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสาร พ.ศ.2550  อ่านรายละเอียด
6.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ. 2552  อ่านรายละเอียด
7.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554  อ่านรายละเอียด
8.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำ  พ.ศ.2548  อ่านรายละเอียด
9.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2550  อ่านรายละเอียด
10.ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2552  อ่านรายละเอียด
11.ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2552  อ่านรายละเอียด
12.ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2545  อ่านรายละเอียด
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์  จำกัด
1.ประกาศสหกรณ์ฯว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ที่มีหน้าที่หักเงินชำระหนี้สหกรณ์  อ่านรายละเอียด
2.ประกาศสหกรณ์ฯว่าด้วยหลักเกณฑ์การส่งงวดชำระหนี้เงินกู้2560    อ่านรายละเอียด
3.ประกาศสหกรณ์ฯว่าด้วยกำหนดหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญทั่วไป2560  อ่านรายละเอียด
4.ประกาศสหกรณ์ฯว่าด้วยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการสมาชิก2560  อ่านรายละเอียด
5.ประกาศสหกรณ์ฯว่าด้วยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา2560 อ่านรายละเอียด 
6.ประกาศสหกรณ์ฯว่าด้วยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้พิเศษ2560  อ่านรายละเอียด
7.ประกาศสหกรณ์ฯว่าด้วยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน2560  อ่านรายละเอียด
8.ประกาศสหกรณ์ฯว่าด้วยดอกเบี้ยเงินรับฝาก  อ่านรายละเอียด
9.ประกาศสหกรณ์ฯว่าด้วยดอกเบี้ยเงินกู้2560  อ่านรายละเอียด
 
 
สำนักงาน 0-4455-8464-5 , สินเชื่อ 09-2917-9949 , การเงิน 08-5495-5055
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  กระดานถาม-ตอบร้องเรียน  I  แผนที่ตั้งสหกรณ์  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อสหกรณ์