สวัสดีปีใหม่ 2566  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด เข้าศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารงาน
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด โดย คณะกรรมการพิจารณาผู้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก เข้าพิจารณา คำขอรับทุน เอกสารรายละเอียดต่าง ๆจากสมาชิกผู้ยื่นคำขอ ตามหลักเกณฑ์พิจารณา  และสหกรณ์ฯ จะประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการพิจ
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด โดย คณะกรรมการพิจารณาผู้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก เข้าพิจารณา คำขอรับทุน เอกสารรายละเอียดต่าง ๆจากสมาชิกผู้ยื่นคำขอ ตามหลักเกณฑ์พิจารณา และสหกรณ์ฯ จะประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการพิจ
 
 

 เกี่ยวกับสหกรณ์
 วิสัยทัศน์สหกรณ์
 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 แผนการดำเนินงาน
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ผู้ตรวจสอบกิจการ
 คำสั่งสหกรณ์
 บริการของสหกรณ์
 
การเป็นสมาชิกสหกรณ์
วิธีคิดเงินปันผล
การถือหุ้นสหกรณ์
บัญชีธนาคารสหกรณ์
สวัสดิการสมาชิก
ข่าวเงินฝาก
อนุมัติเงินกู้
สวัสดิการสมาชิก
จำนวนสมาชิก
ยอดเงินฝากสหกรณ์
เอกสารการคำนวณกู้
ข่าวเงินกู้
เงินปันผลและเฉลี่ยคืน
วารสารสหกรณ์
ใบแจ้งหนี้
แบบฟอร์ม
รายงานกิจการประจำปี
รายงานสถานะทางการเงิน
 ผลการดำเนินการ
  คณะกรรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23
  ที่ปรึกษาสหกรณ์
  ผู้ตรวจสอบกิจการ
  ฝ่ายจัดการ
 
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ระเบียบสหกรณ์
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านพึงพอใจการบริการสหกรณ์ด้านใด
การเงิน
การบริการ
 
 
 
  18.207.240.77    
 
ระเบียบสหกรณ์
___________________________________________________________________________________
ระเบียบสหกรณ์
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด

1.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยสมาชิกพ.ศ.2555 อ่านรายละเอียด

2.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยสมาชิกพ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2)  อ่านรายละเอียด
3.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับการทำงาน พ.ศ.2551  อ่านรายละเอียด
4.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการให้กู้เงินและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ 2558  อ่านรายละเอียด
5.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสาร พ.ศ.2550  อ่านรายละเอียด
6.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ. 2552  อ่านรายละเอียด
7.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554  อ่านรายละเอียด
8.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำ  พ.ศ.2548  อ่านรายละเอียด
9.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2550  อ่านรายละเอียด
10.ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2552  อ่านรายละเอียด
11.ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2552  อ่านรายละเอียด
12.ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2545  อ่านรายละเอียด
13. ระเบียบว่าด้วย การจัดสรรและการจ่ายโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด
14. ระเบียบว่าด้วย การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาขิก พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด
15. ระเบียบว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด
16. ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2563 อ่านรายละเอียด
17. ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด
18. ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2563 อ่านรายละเอียด
19. ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.2563 อ่านรายละเอียด
20. ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด
21. ระเบียบว่าด้วย การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด
22. ระเบียบว่าด้วย การให้กู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563 อ่านรายละเอียด
23. ระเบียบว่าด้วย การับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด
24. ระเบียบว่าด้วย การับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด
25. ระเบียบว่าด้วย เงินช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกในกรณีสมาชิกเสียชีวิต พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด
26. ระเบียบว่าด้วย เงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด
27. ระเบียบว่าด้วย เงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกหลังวัยเกษียณ พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด
28. ระเบียบว่าด้วย วิธีการเลือกตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้แทนสมาชิกพ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด
29. ระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ศ. 2564 อ่านรายละเอียด
30. ระเบียบว่าด้วย วิธีปฎิบัติในการควบคมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด
31. ระเบียบว่าด้วย การให้กู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2565 อ่านรายละเอียด
 
 
สำนักงาน 0-4455-8464-5 , สินเชื่อ 09-2917-9949 , การเงิน 08-5495-5055
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  กระดานถาม-ตอบร้องเรียน  I  แผนที่ตั้งสหกรณ์  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อสหกรณ์