ยินดีต้อนรับสู่ Website สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด ID Line : @SURINLOCALCOOP  
 
เข้าสัมมนาออนไลน์เรื่อง เทคนิคตรวจสุขภาพการเงินของสหกรณ์
เข้าสัมมนาออนไลน์เรื่อง เทคนิคตรวจสุขภาพการเงินของสหกรณ์
เข้าร่วมประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์
เข้าร่วมประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์
 
ซื้อหุ้นพิเศษ  หรือ เพิ่มหุ้นรายเดือน 10%  รับของที่ระลึกสุดพรีเมียมทันที ไม่ต้องลุ้น
ซื้อหุ้นพิเศษ หรือ เพิ่มหุ้นรายเดือน 10% รับของที่ระลึกสุดพรีเมียมทันที ไม่ต้องลุ้น
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 24 ครั้งที่ 9
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 9
 
 

 เกี่ยวกับสหกรณ์
 วิสัยทัศน์สหกรณ์
 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 แผนการดำเนินงาน
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ผู้ตรวจสอบกิจการ
 คำสั่งสหกรณ์
 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
 
การเป็นสมาชิกสหกรณ์
วิธีคิดเงินปันผล
การถือหุ้นสหกรณ์
บัญชีธนาคารสหกรณ์
สวัสดิการสมาชิก
รายงานการอนุมัติเงินกู้ประจำปี
ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้
สวัสดิการสมาชิก
จำนวนสมาชิก
ยอดเงินฝากสหกรณ์
เอกสารการคำนวณกู้
ข่าวเงินกู้
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ (สมาคม1)
วารสารสหกรณ์
ใบแจ้งหนี้
แบบฟอร์ม
รายงานกิจการประจำปี
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 ผลการดำเนินการ
  คณะกรรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24
  ที่ปรึกษาสหกรณ์
  ผู้ตรวจสอบกิจการ
  ฝ่ายจัดการ
 
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ระเบียบสหกรณ์
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านพึงพอใจการบริการสหกรณ์ด้านใด
การเงิน
การบริการ
 
 
 
  127.0.0.1    
 
ระเบียบสหกรณ์
___________________________________________________________________________________
ระเบียบสหกรณ์
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด

1.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยสมาชิกพ.ศ.2555 อ่านรายละเอียด

2.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยสมาชิกพ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2)  อ่านรายละเอียด
3.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับการทำงาน พ.ศ.2551  อ่านรายละเอียด
4.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการให้กู้เงินและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ 2558  อ่านรายละเอียด
5.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสาร พ.ศ.2550  อ่านรายละเอียด
6.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ. 2552  อ่านรายละเอียด
7.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554  อ่านรายละเอียด
8.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำ  พ.ศ.2555  อ่านรายละเอียด
9.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2550  อ่านรายละเอียด
10.ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2552  อ่านรายละเอียด
11.ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2552  อ่านรายละเอียด
12.ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2545  อ่านรายละเอียด
13. ระเบียบว่าด้วย การจัดสรรและการจ่ายโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด
14. ระเบียบว่าด้วย การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาขิก พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด
15. ระเบียบว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด
16. ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2563 อ่านรายละเอียด
17. ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด
18. ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2563 อ่านรายละเอียด
19. ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.2563 อ่านรายละเอียด
20. ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด
21. ระเบียบว่าด้วย การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด
22. ระเบียบว่าด้วย การให้กู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563 อ่านรายละเอียด
23. ระเบียบว่าด้วย การับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด
24. ระเบียบว่าด้วย การับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด
25. ระเบียบว่าด้วย เงินช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกในกรณีสมาชิกเสียชีวิต พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด
26. ระเบียบว่าด้วย เงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด
27. ระเบียบว่าด้วย เงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกหลังวัยเกษียณ พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด
28. ระเบียบว่าด้วย วิธีการเลือกตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้แทนสมาชิกพ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด
29. ระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ศ. 2564 อ่านรายละเอียด
30. ระเบียบว่าด้วย วิธีปฎิบัติในการควบคมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด
31. ระเบียบว่าด้วย การให้กู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2565 อ่านรายละเอียด
32. ระเบียบว่าด้วย ที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2566 อ่านรายละเอียด
33. ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2566 อ่านรายละเอียด
34. ระเบียบว่าด้วย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2567 อ่านรายละเอียด
35. ระเบียบว่าด้วย เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2567 อ่านรายละเอียด
36. ระเบียบว่าด้วย เงินทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ.2567 อ่านรายละเอียด
37. ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2567 อ่านรายละเอียด
38. ระเบียบว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2567 อ่านรายละเอียด
39. ระเบียบว่าด้วย การถือหุ้น พ.ศ.2567 อ่านรายละเอียด
40. ระเบียบว่าด้วย สมาชิก พ.ศ.2567 อ่านรายละเอียด
 
 
สำนักงาน 0-4455-8464-5 , สินเชื่อ 09-2917-9949 , การเงิน 08-5495-5055
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  กระดานถาม-ตอบร้องเรียน  I  แผนที่ตั้งสหกรณ์  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อสหกรณ์