ยินดีต้อนรับสู่ Website สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด ID Line : @SURINLOCALCOOP  
 
เข้าสัมมนาออนไลน์เรื่อง เทคนิคตรวจสุขภาพการเงินของสหกรณ์
เข้าสัมมนาออนไลน์เรื่อง เทคนิคตรวจสุขภาพการเงินของสหกรณ์
เข้าร่วมประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์
เข้าร่วมประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์
 
ซื้อหุ้นพิเศษ  หรือ เพิ่มหุ้นรายเดือน 10%  รับของที่ระลึกสุดพรีเมียมทันที ไม่ต้องลุ้น
ซื้อหุ้นพิเศษ หรือ เพิ่มหุ้นรายเดือน 10% รับของที่ระลึกสุดพรีเมียมทันที ไม่ต้องลุ้น
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 24 ครั้งที่ 9
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 9
 
 

 เกี่ยวกับสหกรณ์
 วิสัยทัศน์สหกรณ์
 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 แผนการดำเนินงาน
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ผู้ตรวจสอบกิจการ
 คำสั่งสหกรณ์
 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
 
การเป็นสมาชิกสหกรณ์
วิธีคิดเงินปันผล
การถือหุ้นสหกรณ์
บัญชีธนาคารสหกรณ์
สวัสดิการสมาชิก
รายงานการอนุมัติเงินกู้ประจำปี
ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้
สวัสดิการสมาชิก
จำนวนสมาชิก
ยอดเงินฝากสหกรณ์
เอกสารการคำนวณกู้
ข่าวเงินกู้
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ (สมาคม1)
วารสารสหกรณ์
ใบแจ้งหนี้
แบบฟอร์ม
รายงานกิจการประจำปี
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 ผลการดำเนินการ
  คณะกรรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24
  ที่ปรึกษาสหกรณ์
  ผู้ตรวจสอบกิจการ
  ฝ่ายจัดการ
 
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ระเบียบสหกรณ์
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านพึงพอใจการบริการสหกรณ์ด้านใด
การเงิน
การบริการ
 
 
 
  127.0.0.1    
 
เกี่ยวกับสหกรณ์
___________________________________________________________________________________
เกี่ยวกับสหกรณ์
 

ประวัติสหกรณ์

1. ที่ตั้ง 

     สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลสุรินทร์ จำกัด เลขที่ 4/14-15 ถนนเทศบาล 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

2. ประวัติสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลสุรินทร์ จำกัด เกิดจากการรวมตัวของพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์  ได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงการบริหารงานสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ สหกรณ์จดทะเบียน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2544 มีคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ จำนวน 95 คน การดำเนินธุรกิจในระยะเริ่มแรก ได้อาศัยสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นระยะเวลา 5 เดือน จากนั้นได้ย้ายที่ทำการไปยัง สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จำกัด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จำกัด ได้แบ่งพื้นที่ให้เช่าให้ดำเนินกิจการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2552 ในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2544 – 2547  ประสบปัญหาขาดทุน เนื่องจากสหกรณ์ไม่มีเงินทุนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจาก ในปี 2545 สหกรณ์ได้จ้างพนักงาน จำนวน 1 อัตรา และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แต่สหกรณ์ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ เนื่องจากมีเงินทุนไม่เพียงพอแต่การบริหารงาน สมาชิกยื่นกู้ต้องใช้เวลานานกว่าจะได้รับเงินกู้ ทำให้สมาชิกขาดความเชื่อมั่นในการบริหารงานสหกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2549 สหกรณ์ได้หาเงินทุนจากสถาบันการเงินอื่น คือ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัดโดยกู้ยืมในจำนวนเงิน 2,000,000 บาท มาดำเนินธุรกิจ จากนั้นการบริหารงานมีสภาพคล่องมากขึ้น ทำให้การบริหารงานมีกำไรเพิ่มขึ้นตามลำดับต่อมา เมื่อวันที่  2 กรกฎาคม  2557  สหกรณ์ได้รับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับบุคคลที่เข้ามาเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
สำนักงาน 0-4455-8464-5 , สินเชื่อ 09-2917-9949 , การเงิน 08-5495-5055
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  กระดานถาม-ตอบร้องเรียน  I  แผนที่ตั้งสหกรณ์  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อสหกรณ์