สวัสดีปีใหม่ 2566  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด เข้าศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารงาน
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด โดย คณะกรรมการพิจารณาผู้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก เข้าพิจารณา คำขอรับทุน เอกสารรายละเอียดต่าง ๆจากสมาชิกผู้ยื่นคำขอ ตามหลักเกณฑ์พิจารณา  และสหกรณ์ฯ จะประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการพิจ
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด โดย คณะกรรมการพิจารณาผู้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก เข้าพิจารณา คำขอรับทุน เอกสารรายละเอียดต่าง ๆจากสมาชิกผู้ยื่นคำขอ ตามหลักเกณฑ์พิจารณา และสหกรณ์ฯ จะประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการพิจ
 
 

 เกี่ยวกับสหกรณ์
 วิสัยทัศน์สหกรณ์
 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 แผนการดำเนินงาน
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ผู้ตรวจสอบกิจการ
 คำสั่งสหกรณ์
 บริการของสหกรณ์
 
การเป็นสมาชิกสหกรณ์
วิธีคิดเงินปันผล
การถือหุ้นสหกรณ์
บัญชีธนาคารสหกรณ์
สวัสดิการสมาชิก
ข่าวเงินฝาก
อนุมัติเงินกู้
สวัสดิการสมาชิก
จำนวนสมาชิก
ยอดเงินฝากสหกรณ์
เอกสารการคำนวณกู้
ข่าวเงินกู้
เงินปันผลและเฉลี่ยคืน
วารสารสหกรณ์
ใบแจ้งหนี้
แบบฟอร์ม
รายงานกิจการประจำปี
รายงานสถานะทางการเงิน
 ผลการดำเนินการ
  คณะกรรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23
  ที่ปรึกษาสหกรณ์
  ผู้ตรวจสอบกิจการ
  ฝ่ายจัดการ
 
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ระเบียบสหกรณ์
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านพึงพอใจการบริการสหกรณ์ด้านใด
การเงิน
การบริการ
 
 
 
  18.207.240.77    
 
เกี่ยวกับสหกรณ์
___________________________________________________________________________________
เกี่ยวกับสหกรณ์
 

ประวัติสหกรณ์

1. ที่ตั้ง 

     สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลสุรินทร์ จำกัด เลขที่ 4/14-15 ถนนเทศบาล 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

2. ประวัติสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลสุรินทร์ จำกัด เกิดจากการรวมตัวของพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์  ได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงการบริหารงานสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ สหกรณ์จดทะเบียน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2544 มีคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ จำนวน 95 คน การดำเนินธุรกิจในระยะเริ่มแรก ได้อาศัยสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นระยะเวลา 5 เดือน จากนั้นได้ย้ายที่ทำการไปยัง สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จำกัด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จำกัด ได้แบ่งพื้นที่ให้เช่าให้ดำเนินกิจการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2552 ในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2544 – 2547  ประสบปัญหาขาดทุน เนื่องจากสหกรณ์ไม่มีเงินทุนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจาก ในปี 2545 สหกรณ์ได้จ้างพนักงาน จำนวน 1 อัตรา และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แต่สหกรณ์ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ เนื่องจากมีเงินทุนไม่เพียงพอแต่การบริหารงาน สมาชิกยื่นกู้ต้องใช้เวลานานกว่าจะได้รับเงินกู้ ทำให้สมาชิกขาดความเชื่อมั่นในการบริหารงานสหกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2549 สหกรณ์ได้หาเงินทุนจากสถาบันการเงินอื่น คือ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัดโดยกู้ยืมในจำนวนเงิน 2,000,000 บาท มาดำเนินธุรกิจ จากนั้นการบริหารงานมีสภาพคล่องมากขึ้น ทำให้การบริหารงานมีกำไรเพิ่มขึ้นตามลำดับต่อมา เมื่อวันที่  2 กรกฎาคม  2557  สหกรณ์ได้รับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับบุคคลที่เข้ามาเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
สำนักงาน 0-4455-8464-5 , สินเชื่อ 09-2917-9949 , การเงิน 08-5495-5055
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  กระดานถาม-ตอบร้องเรียน  I  แผนที่ตั้งสหกรณ์  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อสหกรณ์